ทต.ควนลัง
ทต.คอหงส์
ทต.พะตง
ทต.ควนลัง
อบต.ทุ่งตำเสา
อบต.คลองอู่ตะเภา
อบต.น้ำน้อย
อบต.ท่าข้าม
อบต.บ้านพรุ
อบต.พะตง
อบต.ทุ่งใหญ่
อบต.คูเต่า
อบต.ฉลุง
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 21/04/57
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่  01/01/56

eXTReMe Tracker
 

ประวัติอำเภอ

               ความเป็นมา หาดใหญ่เป็นชื่อรวมของหมู่บ้านโคกเสม็ดชุน และบ้านหาดใหญ่ เดิมดินแดนหาดใหญ่เป็นเนินสูงมีผู้คนอาศัยอยู่ไม่มากนัก การคมนาคมไม่สะดวก เป็นป่าต้นเสม็ดชุนโดยทั่วไป ชาวบ้านจึงเรียกว่า “บ้านโคกเสม็ดชุน” เมื่อทางการได้ตัดทางรถไฟมาถึงท้องถิ่นนี้ จึงได้มีประชาชนอพยพมาตั้ง หลักแหล่งทำมาหากิน และทวีจำนวนมากขึ้นตามลำดับ สมัยนั้น สถานีชุมทางรถไฟตั้งอยู่ที่สถานีอู่ตะเภา (ด้านเหนือทางสถานีชุมทางหาดใหญ่ ปัจจุบันเป็นเพียงที่หยุดรถไฟ) เนื่องจากสถานีอู่ตะเภาเป็นที่ลุ่ม มีน้ำท่วมเป็นประจำ ทางการรถไฟจึงย้ายสถานีมาอยู่สถานีชุมทางหาดใหญ่ในปัจจุบัน ประชาชนได้ทยอยติดตามมาสร้างบ้านเรือนตามบริเวณสถานีนั้นเอง ฉะนั้น อาจกล่าวได้ว่า สถานีรถไฟมีบทบาทต่อการ ขยับขยายและความเจริญก้าวหน้าของเมืองหาดใหญ่ตลอดมา ต่อมาได้มีผู้เห็นการณ์ไกลว่า บริเวณสถานีรถไฟแห่งนี้ต่อไปภายหน้าจะเจริญก้าวหน้า จึงมีการจับจองและซื้อที่ดินจากราษฎรพื้นบ้าน อาทิ นายเจีย กีซี (ขุนพิพัทธ์จีนนคร) คุณพระเสน่หามนตรีนายซีกิมหยง และพระยาอรรถกระวีสุนทร ทั้งสี่ท่านนับว่ามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าในเมืองหาดใหญ่อย่างแท้จริง ได้ตัดถนนสร้างอาคารบ้านเรือนให้ราษฎรเช่า ตัดที่แบ่งขาย เงินที่ได้รับนำไปตัดถนนสายใหม่ต่อไป ทำให้ท้องถิ่นรุดหน้าอย่างอัศจรรย์ ชุมชนหาดใหญ่เติบโตอย่างรวดเร็ว จนทางราชการต้องยกฐานะบ้านหาดใหญ่ เป็น อำเภอหาดใหญ่ และในปี พ.ศ. 2490 อำเภอหาดใหญ่ ได้ยกฐานะเป็นอำเภอชั้นเอก ส่วนชุมชนก็ได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลเมื่อ พ.ศ. 2470

                อำเภอหาดใหญ่ ได้รับการก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2447 โดยมีหลวงภูวนารถบุรานุรักษ์ (อ่วม เศวตนันท์) เป็นนายอำเภอคนแรก

ที่ตั้งและอาณาเขต
               ที่ตั้งอำเภอ
อำเภอหาดใหญ่ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสงขลา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของตัวเมืองจังหวัดสงขลา ระยะทางห่างจากตัวจังหวัด 30 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 764 ตารางกิโลเมตร หรือ 478,093.92 ไร่ ห่างจากกรุงเทพมหานครตามเส้นทางรถไฟประมาณ 974 กิโลเมตร และทางรถยนต์ (ทางหลวงแผ่นดินสายเพชรเกษม) ประมาณ 993 กิโลเมตร

  •  ทิศเหนือ ติดต่อกับทะเลสาบสงขลา อำเภอเมืองสงขลา
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอเมืองสงขลา และอำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล และ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
  •  ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอสะเดา และอำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

ลักษณะทางภูมิศาสตร์และลักษณะภูมิอากาศ
                ลักษณะทางภูมิศาสตร์
สภาพโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบลุ่มกว้างใหญ่ มีแนวภูเขาทางทิศตะวันตก ทิศใต้ และทิศตะวันออกเล็กน้อย พื้นที่ลาดจากทิศใต้ และทิศตะวันตก ลงไปสู่ทะเลสาบสงขลาทางทิศเหนือ พื้นที่ติดเทือกเขาบรรทัด และเทือกเขาสันกาลาคีรีทางทิศตะวันตกและทิศใต้

                ลักษณะภูมิอากาศ
มีสภาพคล้ายคลึงกับอากาศของภาคใต้ทั่วไปที่อยู่ในเขตอากาศแบบมรสุมในเขตร้อน แบ่งฤดูกาลออกเป็น 2 ฤดู คือ ฤดูฝน และ ฤดูร้อน ฤดูฝนมี 2 ระยะ เริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ถึง เดือนมิถุนายน และ เดือนกันยายน ถึง เดือนธันวาคม และช่วงฝนตกหนัก จะอยู่ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธันวาคม มีปริมาณฝกตกในพื้นที่เฉลี่ย 2,093.8 มม.ต่อปี อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 31.4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 23.9 องศาเซลเซียส โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 27.6 องศาเซลเศียส ความชื่นสัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดปี 79.0%

ด้านการปกครอง
             การปกครองส่วนภูมิภาค แบ่งเขตการปกครองตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 เป็น 12 ตำบล 93 หมู่บ้าน ดังนี้
                  1. ตำบลบ้านพรุ ประกอบด้วย 5 หมู่บ้าน
                  2. ตำบลพะตง ประกอบด้วย 8 หมู่บ้าน
                  3. ตำบลฉลุง ประกอบด้วย 7 หมู่บ้าน
                  4. ตำบลทุ่งตำเสา ประกอบด้วย 10 หมู่บ้าน
                  5. ตำบลคลองอู่ตะเภา ประกอบด้วย 4 หมู่บ้าน
                  6. ตำบลคลองแห ประกอบด้วย 11 หมู่บ้าน
                  7. ตำบลควนลัง ประกอบด้วย 6 หมู่บ้าน
                  8. ตำบลคอหงส์ ประกอบด้วย 8 หมู่บ้าน
                  9. ตำบลคูเต่า ประกอบด้วย 10 หมู่บ้าน
                10. ตำบลทุ่งใหญ่ ประกอบด้วย 6 หมู่บ้าน
                11. ตำบลน้ำน้อย ประกอบด้วย 10 หมู่บ้าน
                12. ตำบลท่าข้าม ประกอบด้วย 8 หมู่บ้าน  

            องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีดังนี้
              จำนวนเทศบาลนคร 1 แห่ง ได้แก่ เทศบาลนครหาดใหญ่
จำนวนเทศบาลเมือง 4 แห่ง ได้แก่
                 1. เทศบาลเมืองบ้านพรุ
                 2. เทศบาลเมืองควนลัง
                 3. เทศบาลเมืองคลองแห
                 4. เทศบาลเมืองคอหงส์
จำนวนเทศบาลตำบล 2 แห่ง ได้แก่
                 1. เทศบาลตำบลพะตง
                 2. เทศบาลตำบลน้ำน้อย

 
       สำนักงานอำเภอหาดใหญ่ ถนนเพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
       หมายเลขโทรศัพท์ 074-252008-9 หมายเลขโทรสาร 074-252008-9 E-mail:info@Hatyai-sk.go.th
       ©Copyright 2007.Hatyai-sk.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation